Kiểu: Cờ úp, 10/11/2023

51 nước, 5 phút : 47 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua