1101 1301 +14
M33243386 1259 -14

Kiểu: Cờ tướng, 3/1/2024

80 nước, 10 phút : 14 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết