M33243386 1245 -14
1101 1315 +14

Kiểu: Cờ tướng, 3/1/2024

43 nước, 6 phút : 17 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua