1101 1461 +17
trantiep 1481 -17

Kiểu: Cờ tướng, 11/1/2024

66 nước, 9 phút : 18 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết