CuHeo87T 1417 -12

Kiểu: Cờ úp, 8/2/2024

60 nước, 7 phút : 5 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết