CuHeo87T 1405 -12

Kiểu: Cờ úp, 8/2/2024

51 nước, 7 phút : 8 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua