Kiểu: Cờ tướng, 20/2/2024

54 nước, 12 phút : 33 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ