Quân đen 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 21/2/2024

38 nước, 4 phút : 33 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết