Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 21/2/2024

63 nước, 8 phút : 6 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ