Tung.daklak 1438 -17
trantiep 1417 +17

Kiểu: Cờ tướng, 21/2/2024

73 nước, 17 phút : 19 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết