Kiểu: Cờ úp, 25/2/2024

52 nước, 10 phút : 57 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ