Kiểu: Cờ úp, 29/2/2024

32 nước, 3 phút : 55 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ