Kiểu: Cờ úp, 1/3/2024

2 nước, 0 phút : 13 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua