Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 2/3/2024

33 nước, 3 phút : 10 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ