Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 2/3/2024

71 nước, 15 phút : 10 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ