phamhoang76 1784 +13
1234545 1726 -13

Kiểu: Cờ úp, 3/3/2024

36 nước, 3 phút : 51 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ