Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 4/3/2024

55 nước, 4 phút : 35 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ