NgTai 2021 +8

Kiểu: Cờ úp, 5/3/2024

52 nước, 6 phút : 54 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ