Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 7/3/2024

73 nước, 17 phút : 13 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ