Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 7/3/2024

53 nước, 6 phút : 16 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ