Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 7/3/2024

54 nước, 7 phút : 21 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết