Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 7/3/2024

86 nước, 15 phút : 42 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ