Kiểu: Cờ tướng, 7/3/2024

28 nước, 3 phút : 29 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết