Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 7/3/2024

87 nước, 9 phút : 44 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ