Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 7/3/2024

57 nước, 12 phút : 3 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ