Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 8/3/2024

77 nước, 13 phút : 41 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết