Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 8/3/2024

63 nước, 5 phút : 29 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết