phamhoang76 1782 -22
Duongst 1639 +22

Kiểu: Cờ úp, 10/3/2024

75 nước, 16 phút : 33 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ