Kiểu: Cờ tướng, 12/3/2024

62 nước, 13 phút : 29 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ