Kiểu: Cờ úp, 20/3/2024

57 nước, 8 phút : 41 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ