Kiểu: Cờ úp, 20/3/2024

43 nước, 7 phút : 38 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ