Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 21/3/2024

21 nước, 2 phút : 40 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ