hyh2609 1973 +16
aakkkkaa 1963 -16

Kiểu: Cờ úp, 22/3/2024

92 nước, 15 phút : 5 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết