Vanmui 1953 +17
hyh2609 1951 -17

Kiểu: Cờ úp, 23/3/2024

90 nước, 15 phút : 17 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua