hyh2609 1934 +15
Vanmui 1970 -15

Kiểu: Cờ úp, 23/3/2024

40 nước, 3 phút : 21 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết