Vanmui 1955 -15
hyh2609 1949 +15

Kiểu: Cờ úp, 23/3/2024

155 nước, 23 phút : 6 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết