Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 2/4/2024

121 nước, 9 phút : 5 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết