Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

62 nước, 9 phút : 48 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua