hieplk1981 1488 +18
vannhan1975 1530 -18

Kiểu: Cờ úp, 3/4/2024

86 nước, 5 phút : 27 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết