vannhan1975 1512 +14
hieplk1981 1506 -14

Kiểu: Cờ úp, 3/4/2024

28 nước, 1 phút : 43 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua