hieplk1981 1492 +18
vannhan1975 1526 -18

Kiểu: Cờ úp, 3/4/2024

98 nước, 6 phút : 52 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua