vannhan1975 1508 +14
hieplk1981 1510 -14

Kiểu: Cờ úp, 3/4/2024

62 nước, 4 phút : 17 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết