hieplk1981 1496 -14
vannhan1975 1522 +14

Kiểu: Cờ úp, 3/4/2024

107 nước, 8 phút : 22 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua