NgTai 1883 +2
hieplk1981 1431 -2

Kiểu: Cờ úp, 3/4/2024

50 nước, 4 phút : 58 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua