hieplk1981 1429 -2
NgTai 1885 +2

Kiểu: Cờ úp, 3/4/2024

105 nước, 6 phút : 53 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết