0902934388 1693 +17
phuquocman 1712 -17

Kiểu: Cờ tướng, 14/4/2024

32 nước, 4 phút : 48 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết