phuquocman 1695 +15
0902934388 1710 -15

Kiểu: Cờ tướng, 14/4/2024

64 nước, 10 phút : 39 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết