0902934388 1695 +17
phuquocman 1710 -17

Kiểu: Cờ tướng, 14/4/2024

54 nước, 6 phút : 6 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết