phuquocman 1693 +15
0902934388 1712 -15

Kiểu: Cờ tướng, 14/4/2024

60 nước, 10 phút : 54 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ