vannhan1975 1606 -15
Stay 1668 +15

Kiểu: Cờ úp, 15/4/2024

51 nước, 4 phút : 8 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết